Kriegsmarine Fanø

Kriegsmarine-Flakschule III på Fanø

Sønderklit på Fanø Bad. Der er ikke meget der minder om skydebanen med de mange skydestandpladser i klitterne  ud mod havet omkring Villa Rugegaard. Foto: Marco Hansen 2003

Øvelse gør mester

5. Le. (Leichte) Flakausbildungskompanie der Marine-Flakschule III 1943 – 45.

Dygtige luftværnsskytter var en livsforsikring i Kriegsmarine både til lands og til vands.

Derfor blev der også gjort en del ud af uddannelse og omskoling for både tungt og let luftværnsartilleri.

3,7 cm Sk C/30 in Doppeltlafette i sin brisk foran Rugegård i 1945. I baggrunden til venstre er Villaerne ved Fanø Bad og Kurhotellets Tårne. 1. hus til højre er “Branner” efterfulgt af “Rugegård”. Begge huse eksisterer den dag i dag. Dog mangler der en stråtækt bygning her i 1945. Den lå i vejen for skydebanen og blev fjernet i 1944. Foto: FiA.

Det tyske luftværnsartilleri (Flak) udviklede sig i krigens løb mildest talt bredspekteret. Det skyldtes de mange forskellige typer våben, der i løbet af krigen blev indfaset i Kriegsmarine.
Den tyske Krigsmarine skulle holde trit med en stigende trussel fra luften. Udfordringen blev dels løst ved at hæve produktionen og ved at anvende og genbruge skyts der var erobret i de mange felttog i Europa. Indfasningen af disse mange forskellige våben i Kriegsmarine stillede nye krav til det militære uddannelsessystem om flere våbenskoler til oplæring og omskoling. En afdeling af Kriegsmarines våbenskole til lette luftværnskanoner kom til at ligge på Fanø.

Enheden bar betegnelsen: 5. Le. (Leichte) Flakausbildungskompanie der Marine-Flakschule III og flyttede ind i lejren ved Bavnebjerg i august 1943. Området bag Tempo Supermarked ved Strandvejen  er i dag industrikvarter. Resten er i årenes løb vokset sammen med Nordby´s bymæssige bebyggelse. Hovedskolen Marine-Flakschule III lå ved Misdroy i det nuværende Polen. Skolen hørte ind under Krigegsmarines søartilleri og var ansvarlig for kurser og omskoling til lette luftværns-kanoner på skibe og land.

Matrosen Gefreiter Werner Stahlhut fra besætningen på patruljebåden Vorpostenboot 1902, der lå i Korsør, i fuld gang med let luftværnsartilleri kursus på Fanø i juli 1944. Her i lejren øves adskillelse og samling af 2 cm Flak C/30 under tilsyn fra instruktøren inden turen går ud til skydebanen ved Fanø Bad. Foto: Marco Hansen billedarkiv.

Denne nye tyske våbenskole havde behov for større faciliteter end radarkursuscenteret, der benyttede lejren frem til sommeren 1943. Der blev i løbet af 1943 – 44 bygget to store undervisningsbarakker i kasernelejren ved Bavnebjerg. Samt to ammunitionsdepoter i letbeton som var nødvendig på grund af skolens store forbrug af luftværnsammunition til træningsskydninger. Et stk. grundmuret bygning huser i dag Københavns Lærerforenings Feriekoloni. Bygningen er saneret og således er kun ydermurene stadig fra tiden under besættelsen.

Den anden store bygning blev bygget med  vest/øst vendte gavle var en standardbygning opført i tømmer. Bygningen blev efter krigen skilt ad og flyttet til Søværnets Eksercerskole i Arresødallejren, der var blevet nyoprettet i 1945. Her blev den benyttet frem til skolen lukkede i 1958.

Oversigt fra Strandvejen mod Bavnebjerg og det der var skolelejr for Kriegsmarine på Fanø i perioden 1940 til 45 inden der kom sommerhuse over det hele. De sidste to år lå her skole- og indkvarteringsbygninger til 5. kompagni fra Flakschule III. Den grundmurede barak benyttes i dag af Københavns Lærerforeining som feriekoloni. Marco Hansen 1980.

Skydebanen ved stranden og spor af bygninger

 Ammunitionsmagasinerne i batteriet er bevaret. De er i dag skalmuret og anvendes som garager til husene. Ammunition syd undtaget der henligger som ruin i bagterrænet.  Der bleb anlagt en sløjfe fra adgangsvejen Sønderklit rundt til skydestandpladserne. I dag kan man netop ane indkørslen i den sydlige del af batteriet af denne vej, der stadig står intakt på luftbilledet fra 1954. Sønderklit er en tysk betonvej i hele sin længde.

This slideshow requires JavaScript.

Kriegsmarines Våbenskole indrettede sin skydebane ved Fanø Bad i Villa Rugegård´s nabolag. Flere Sommerhuse omkring Rugegården ved Fanø Bad blev beslaglagt i 1943 i den forbindelse. En enkelt grundejer mistede sit hus som resultat af de tyske anlæggelsesarbejder i klitterne bag Villa Rugegaard. Denne sidste del af krigen var rigtig hård ved grundejerne ved Fanø Bad. Husene kunne ikke vedligeholdes i disse år og Vestenvinden sammen med de hårde krigsvintre gjorde deres arbejde. Kaptajn J. Branner jeg besøgte i sommeren 1981, den tidligere formand for Fanø Vestrhavsbads Grundejerforening, huskede denne tid tydeligt hvor hans nabo mistede sit hus til det tyske stillingsbyggeri.
I klitterne foran Rugegården og feriehusene langs vejen Sønderklit blev skydestandpladser til 18 skolepjecer indrettet. Krigsmarine beskriver planer om at bygge en standplads hvor det var muligt at øve skydning under søgang. En såkaldt “Schlingerstand” hvor kanonen stod på en hydraulisk brisk. Dette projekt blev dog ikke udført på Fanø. Sønderklit blev til betonvej i hele sin længde for at kunne bære den tunge trafik.

Faste skolevåben på skydebanen status 15. 04. 1944

Styrkelister og statusrapporter giver os i dag følgende oplysninger om faste våben i Übungsbatterie Fanö.

 

2 stk.: 3,7 cm SK. (Schiffskanone) C/30 in Ubts L (Ubootslafette) C/39

Enkeltløbet 3,7 cm SK. C/30 Flak i ubådslavet i sin brisk af tømmer i klitterne ved Fanø Bad. Kanontypen måtte på dette  tidspunkt i krigen betragtes som forældet. Men skytset var pålideligt og gjorde stadig god fyldest som bevæbning af patruljebåde og minestrygere. Netop Denne kanontype i enkel og dobbelt-affutage blev overtaget af Søværnet efter krigen under betegnelsen 37 mm patronkanon L/80 M/30 og blev installeret i minestrygerne Søløven, Søridderen og Søhunden i 1948. Bevæbningen blev også andvendt på torpedobådene af “Krieger” klassen. Kanonerne blev først endeligt udfaset af Søartilleriet i 1957. Foto: Hans Mathiassen/FiA.

2 stk.: 3,7 cm SK (Schiffskanone) C/30 in Dopp. L. (Doppellafette.) C/30

3,7 cm Flak Sk. C/30 in Dopp. L. C/30 på skydebanen ved Rugegård i den første tid skydeskolen har standpladser ved Fanø Bad. SommerHuset bliver senere fjernet. En marinebesætning bliver uddannet på kanontypen. Foto: FiA/U. Bay.

Ved Fanø Bad fandtes yderligere til at øve sig på:

4 stk.: 2 cm Flak 38 i feltlavet 

3 stk.: 2 cm Flak 30 i feltlavet (Forløber for Flak 38).

1 stk.: 2 cm-Flak-Vierling 38

4 stk.: 2 cm-Flak 29 Oerlikon i pivotlavet.

Fra december 1944 rådede skolen også over:

2 stk.: Tjekkisk producerede MG M38(t), 1,5 cm FlaMG 39, eller 1,5 cm FlaMG 490(j) i pivot.

 

Stampersonellet i skolekompagniet for 5. Flakschule på Fanø bestod af 67 mand.

Pr. 15. 04. 1944 er det opført hold på i alt 157 kursister på våbenskolen. 224 mand tilsammen.

På Fanø Bad blev teori omsat til praksis. Schulbatterie eller Übungsbatterie Fanö blev integreret som en del af beredskabet mod allierede luftangreb og bidrog aktivt til forsvaret af Esbjerg Havn i Atlantvolden.

Sønderklit en tysk betonvej langs de gamle feriehuse i Fanø Bad. Vejen har i sin tid været adgangvej til det store tyske øvelsesbatteri for lette luftværnskanoner der lå her fra 1943 til 45. Marco Hansen 2014

Kilder:

RA, BAMA, FiA, AVEST.

Marco Hansen

Marco Hansen er opvokset på Fanø. Uddannet på Syddansk- og Københavns Universitet. Været tilknyttet projektet ”Befæstningsanlæg i Danmark 1858 – 1945”. Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen fra 1989 til 1998. Formand for Besættelsestidhistorisk Selskab for Esbjergområdet fra 1990 - 1996. Koordineret dokumentation af Stevnsfort i 2000. Bidraget til foreningen "Fanø i Atlantvolden", Ejer af "Esbjerg havn i Atlantvolden/www.atlantvoldsydvest.dk" Ide, layout, forfatter og webmaster.