Dokumenter

18. 06. 1945: Orientering vedrørende “Minenkommando Dänemark”

Afskrift

”Dagmarhus”, den 18/6 1945.

Orientering vedrørende
”Minekommando Dänemark”.

——-

Det tyske ”Minekommando Dänemark” er formeret efter Ordre af Generalmajor R. A. Dewing, CE, DSO, MC, og som et led i General Lindemann´s betingelsesløse Kapitulation. Et Telegram afsendt af General Lindemann 10. Maj d. A. bekræfter Oprettelsen af dette Kommando og udnævner Hauptmann Geuer, Chef for Pionerskolen, Horsens, til Chef for Kommandoet. Kommandoet omfatter alle tyske Pionertropper, der er efterladt i Danmark, og dets Antal er fra Tid til anden forøget ved Indkaldelse af yderligere Pionerafdelinger fra Nordtyskland. Undertiden udføres Arbejdet af store Enheder (til Kompagnis Størrelse) i andre Tilfælde af tre til fire Mand alt efter det pågældene Minefeldts størrelse. I alle Tilfælde vil en Officer eller Underofficer have Kommando over Styrken og have Tilladelse til at bære Pistol, forudsat han har en Våbentilladelse underskrevet af undertegnede. ”Minenkommando Dänemark” omfatter for øjeblikket 1892 Officerer, Underofficerer og menige, der med Udgangen af indeværende Måned alle er beskæftiget i Jylland.
Da Minerydningen i Danmark er et Arbejde, der ifølge SHAEF´s Bestemmelse indtager en privilegeret plads, skal Personer, der tilhører det tyske Kommando, bistaas paa enhver tænkelig Maade for at bidrage til de hurtigst mulige Resultater. Naar Styrker fra Kommandoen forlægger fra et sted til et andet, må de ikke forsinkes eller standses, hvis dette overhovedet kan undgaas, da det kan medføre en eller to Dages Forsinkelse af Arbejdet. Foudsat at de fremviser en Passerseddel, der viser, at de er beskæftiget i ”Minekommando Dänemark” og opgiver Rejsens Formaal, skal de have Tilladelse til at fortsætte uden Ophold.
Som Følge af Arbejdets Natur nyder de visse Rettigheder, som f.eks. Tildeling af Udrustning, Klæder m.v. Engelske og danske Myndigheder i alle Distrikter anmodes om at samarbejde ved Udlevering af Varer fra Lagre under engelsk eller dansk Kontrol.
”Minekommando Dänemark” har et Antal Køretøjer, som specielt er blevet frigivet til at befordre Personel og Materiel fra et Omraade til, et andet. Det er ubetinget nødvendigt, at disse Køretøjer ikke bliver konfiskeret, og naar som helst Benzin eller Olie behøves, og ingen tyske Depoter er for Haanden, anmodes britiske og danske Afdelinger om at forsyne dem dermed.
Udførelsen af Arbejdet er fuldstændigt overladt til Tyskerne selv-de kan anvende hvilke Metoder, de ønsker til at tage Minerne op, forudsat at alle sikkerhedsforanstaltninger til Beskyttelse af civile Borgere og Ejendom er iagttaget. Ved hvert Minefelt, hvor minerydning foregaar, skal mindst en dansk Soldat være til stede som Kontrollant, og han er ansvarlig for, at alle forskrifter og Regler bliver fulgt. Alle Klager eller Problemer, der måtte opstaa, skal rettes til den stedlige Kontrol og ikke til Tyskerne.
Passersedler bliver ofte udstedt til Officerer og Mandskab af “Minenkommando Dänemark”, der skal udføre særlige Opgaver, og saa længe disse Passersedler er underskrevet af undertegnede, maa de betragtes som gyldige overalt i Danmark og mister ikke deres Gyldighed, før de bliver inddraget eller det øjeblikkelige Formaal er afsluttet.
Da Mandskabet fra “Minenkommando Dänemark” ofte rejser fra et Sted til et andet om Aftenen, er det Tidspunkt, paa hvilket de skal være i Kvarter, fastsat til Kl. 20.00 og ikke til Kl. 18.00, som det er Tilfældet for alle andre Tyskere i Danmark.
Alle britiske og danske Styrker anmodes om ikke at fraternisere med Mandskabet fra “Minenkommando Dänemark”, men at bistaa dem på enhver mulig Maade i Opnaaelsen af det Resultat, for hvilket Kommandoet er dannet – nemlig at afslutte Minerydningen i Danmark paa den kortest mulige Tid.

(sign.) Stanley Holland
Major RA
SHAEF Mission (Denmark)
F. A. R.

Korpsofficiant.

Kilde:

Rigsarkivet, Forsvarets Arkiver, Besættelsestidssamlingen, Sprængningskommandoerne 1010-005, pakke 44.

(Ikke almindeligt tilgængeligt materiale.)

Tilladelse til publikation for Marco Hansen/atlantvoldsydvest.dk:

Rigsarkivaren. Dato: 22. januar 2018. Journalnummer: 18/00421 1800421.

Marco Hansen

Marco Hansen er opvokset på Fanø. Uddannet på Syddansk- og Københavns Universitet. Været tilknyttet projektet ”Befæstningsanlæg i Danmark 1858 – 1945”. Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen fra 1989 til 1998. Formand for Besættelsestidhistorisk Selskab for Esbjergområdet fra 1990 - 1996. Koordineret dokumentation af Stevnsfort i 2000. Bidraget til foreningen "Fanø i Atlantvolden", Ejer af "Esbjerg havn i Atlantvolden/www.atlantvoldsydvest.dk" Ide, layout, forfatter og webmaster.